Trainingen

Training cliëntenraden

Invloed op het beleid

Cliëntenraden hebben de taak om namens de cliënten invloed uit te oefenen op het organisatiebeleid. Met behulp van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen kunnen zij, net als ondernemingsraden, het beleid toetsen en bijsturen. Dat vraagt om kennis, vaardigheden en een stevige houding ten aanzien van de overlegpartners.

Kennis

De kennis die cliëntenraden nodig hebben betreft wetgeving, organisatiekunde en besluitvormingstrajecten binnen organisaties.

Vaardigheden

De vaardigheden die cliëntenraden nodig hebben zijn: debatteren, argumenteren, vergaderen en onderhandelen. Maar ook het lezen van stukken en samen tot een goed besluit komen zijn vaardigheden die eigenlijk niet gemist kunnen worden.

Attitude

Met attitude wordt bedoeld de houding die een cliëntenraad aan kan nemen of durft te nemen. Het gaat hierover de vraag: hoe stelt de cliëntenraad zich op? Wil de cliëntenraad een compromisvolle of confronterende raad zijn? Gaat de cliëntenraad de confrontatie aan als hij het niet eens is met een besluit of probeert de raad door middel van overleg tot een overeenstemming te komen met de Raad van Bestuur?

Investeren

Om tot een goed functionerend team te komen, dat een volwassen sparringspartner kan zijn van de Raad van Bestuur, zijn investeringen in de cliëntenraad noodzakelijk. Het levert een win-win situatie op. Een goed opgeleide cliëntenraad boekt meer resultaten. Voor de Raad van Bestuur is het makkelijker te overleggen met een cliëntenraad die weet waar hij over praat.