Over Agnes

Privacyverklaring

Agnes Nibbeling Training en Advies
Hozenstraat 17
7126 BJ Bredevoort

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Agnes Nibbeling Training en Advies
Hozenstraat 17
7126 BJ Bredevoort
06-51632773
www.agnesnibbeling.nl

Agnes Nibbeling is de Functionaris Gegevensbescherming van Agnes Nibbeling Training en Advies.

Ik ben te bereiken via info@agnesnibbeling.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Agnes Nibbeling Training en Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Voor training en advieswerk beheer ik de contactgegevens van de opdrachtgever. Dat zijn gegevens over uw medezeggenschapsorgaan en het bedrijf waarbinnen u actief bent.

Voor de digitale Nieuwsbrief beheer ik emailadressen van de abonnees.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@agnesnibbeling.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Agnes Nibbeling Training en Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Dienstverlening zoals training en advies
  • Vakinhoudelijke Nieuwsbrief

Agnes Nibbeling Training en Advies neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens?

De gegevens blijven bewaard zolang u diensten van mij afneemt en/of zolang u ingeschreven blijft op de Nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Agnes Nibbeling Training en Advies verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Agnes Nibbeling Training en Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agnes Nibbeling Training en Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agnesnibbeling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Agnes Nibbeling Training en Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Agnes Nibbeling Training en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@agnesnibbeling.nl. Agnes Nibbeling Training en Advies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • De digitale omgeving is beschermd door middel van Windows Defender en virusscan Norton Security 360.

Agnes Nibbeling Training en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 24 mei 2018, Utrecht.