Over Agnes

Algemene voorwaarden

Betrekking hebbend op training- en advieswerk

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Agnes Nibbeling Training en Advies (verder te noemen opdrachtnemer).
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
  3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
  4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
  5. Indien zich tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
 2. Gedragsregels opdrachtaanvaarding en vertrouwelijkheid
  1. Opdrachtnemer zal ten aanzien van de aan haar verstrekte informatie, of tijdens de opdracht verkregen informatie, de zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs van haar kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden binnen het kader van de opdracht.
  2. Opdrachtnemer aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor zij de kwalificaties bezit.
  3. Indien voor uitvoering van een opdracht externe adviseurs, trainers of acteurs betrokken worden, gaan deze betrokkenen ten bate van de opdracht zelfstandig een overeenkomst aan met de opdrachtgever.
  4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
  1. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
  2. Alle offertes hebben een geldigheid van één maand, tenzij de offerte nadrukkelijk een andere termijn vermeldt.
  3. In trainingsoffertes wordt gerekend met dagdelen training met als kleinste omvang een half dagdeel. In adviesoffertes wordt gerekend in uren advies met als kleinste eenheid een kwart van een uur.
  4. Bij trainingen wordt gefactureerd met de rekeneenheid dagdeel met als kleinste eenheid een half dagdeel. Bij advies wordt gefactureerd in uren met als kleinste rekeneenheid een kwart van een uur.
  5. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Annulering trainingen door de opdrachtgever
  1. Bij annulering van een training tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering van een maatwerktraining tot 1 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering van een training korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. Tevens worden in rekening gebracht alle kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen met derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten met betrekking tot door de opdrachtnemer gereserveerde accommodaties of gereserveerde inhuur van externe acteurs of trainers.
  2. Bij annulering van een adviesgesprek of adviesbijeenkomst korter dan 2 dagen voor aanvang van het gesprek of bijeenkomst dient 50% van de kosten te worden vergoed.
  3. Bij annulering van advieswerk geldt dat bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever de kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
  4. Indien opdrachtnemer niet in staat is de opdracht op het afgesproken tijdstip uit te voeren wegens ziekte of andere zwaarwegende redenen dan biedt opdrachtnemer de opdrachtgever de mogelijkheid om de training te verzetten. Mocht dit niet de wens zijn van de opdrachtgever dan schakelt opdrachtnemer een collega docent met dezelfde kwalificaties in voor de training. Deze zal onder dezelfde afgesproken condities de training uitvoeren.
  5. Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld de coronamaatregelen, de training niet fysiek in een trainingszaal kan plaatsvinden, kan de training altijd omgezet worden naar een online training.
 5. Tussentijdse veranderingen in de overeenkomst
  1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 6. Betaling
  1. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Indien de uitvoering van de opdracht langer dan 1 maand vergt, kan de opdrachtnemer een factuur uitbrengen voor de in de voorbije maand uitgevoerde werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. De opdrachtgever zal de uitgebrachte factuur binnen 14 dagen na ontvangst voldoen.
  2. Wanneer ter incasso van vorderingen door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, komen de ter zake gemaakte kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Als de factuur niet tijdig betaald wordt is opdrachtnemer gerechtigd om een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag; de rente wordt berekend vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Alle buitengerechtelijke kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 114,00 euro.
 7. Intellectueel eigendom
  1. Het auteursrecht op het door de opdrachtnemer verstrekte (trainings)materiaal berust bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
  2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 8. Evaluatie
  1. Opdrachtnemer evalueert de opdrachten na afloop door middel van een schriftelijke evaluatie. Opdrachtgever wordt verzocht hier zoveel mogelijk aan mee te werken.
 9. Klachtenregeling
  1. Indien door de opdrachtgever bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk bij de opdrachtnemer in te dienen. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld door beide partijen.
  2. Opdrachtnemer zal de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen en binnen twee weken reageren.
  3. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het oordeel over de klacht door de directie. Het oordeel kan zijn dat een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, of ongegrond. Hierbij wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.
  4. Is de klager het niet eens met het oordeel, dan kan hij een onafhankelijke commissie vragen het oordeel opnieuw te wegen. Daarbij benoemt de opdrachtnemer een commissielid en de klager een commissielid. De commissieleden benoemen een onafhankelijke voorzitter. De uitspraak door de commissie is bindend voor beide partijen.
  5. Klachten en schriftelijke uitwerkingen van de gevolgde procedure worden 2 jaar bewaard. Een jaar na het indienen van de klacht wordt beoordeeld of in de werkwijze van de opdrachtnemer voldoende is gedaan om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.
  6. Op deze klachtenregeling en de daarin geregelde behandeling en afhandeling van klachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden directe of indirecte schade ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst door opdrachtnemer. Eventuele aansprakelijkheid voor schade wordt door opdrachtnemer nadrukkelijk beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte facturen.
  2. Indien in een training opdrachten in de buitenlucht worden uitgevoerd ten bate van de teambuilding is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade of blessures. De deelnemers dienen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en de veiligheid van de overige deelnemers.
 11. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Bredevoort, 16 december 2021