Blog

Aan de slag met ziekteverzuimcijfers

Elke ondernemingsraad ontvangt regelmatig ziekteverzuimcijfers van de bestuurder. Dat schrijft de Wet op de Ondernemingsraden immers voor. In de praktijk blijkt echter dat ondernemingsraden het lastig vinden om concreet iets met die cijfers te doen. Het blijkt vooral ingewikkeld om de cijfers te duiden: wat zeggen die cijfers nu eigenlijk? En wat is de relatie met het arbo- en verzuimbeleid van de bestuurder? In dit artikel krijgt u uitgelegd wat u uit ziekteverzuimcijfers kunt aflezen en hoe u er als OR actief mee aan de slag kunt.

Lees verder

“Zeg, hoeveel verdien jij eigenlijk?”

Het is een goede ontwikkeling dat het overlegrecht over het inkomen van de top van het bedrijf is uitgebreid. Het zal echter voor veel ondernemingsraden een lastig onderwerp zijn om over te praten. Bij de overheid en de non-profit sector wordt men stevig geholpen door de Wet Normering Topinkomens 2. Die wet geeft de kaders en de maxima aan voor de topinkomens in de organisatie. De wet geeft de Staat ook nog eens vergaande bevoegdheden om bij overtreding de organisatie op de vingers te tikken. De OR heeft daarom vooral een toezichthoudende taak om te voorkomen dat de organisatie over de schreef gaat. Dat gesprek zal makkelijker gaan als men de kaders uit de Wet Normering Topinkomens zelf ook kent.

Lees verder

Voorzitten van de ondernemingsraad

De voorzitter is de eerste onder zijn of haar gelijken. Dat wil zeggen dat de voorzitter de OR leidt zonder formele bevoegdheden. De voorzitter kan niet belonen of bestraffen zoals een reguliere leidinggevende. Toch wordt er veel verwacht van een voorzitter. Dat vraagt moed en goede communicatieve vaardigheden. Want een goed geleide OR is veel effectiever dan een zoekende OR.

Lees verder

Het belang van vakbond en ondernemingsraad

Ondernemingsraden en vakbonden zijn niet altijd even populair. Dat blijkt wel uit het percentage werknemers dat lid is van de vakbond, ongeveer 20%. De geringe populariteit van ondernemingsraden blijkt bijvoorbeeld uit het moeilijk vinden van kandidaten voor de OR of de beperkte belangstelling van de achterban voor wat de OR doet. Toch is deze geringe populariteit niet terecht en in zekere mate zelfs riskant. Ondernemingsraden en vakbonden zijn instituties die de omgang tussen werknemers en werkgevers optillen van individuele onderhandelingen naar zakelijke betrekkingen. Hierdoor zijn individuele werknemers niet overgeleverd aan de goodwill van een werkgever maar gelijke gesprekspartners over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. In dit artikel wil ik aantonen dat de instituties vakbond en de ondernemingsraad en de bureaucratie die ze soms meebrengen in de arbeidsverhoudingen, noodzakelijk zijn voor gelijkheid en zekerheid.

Lees verder

Ontslag bij reorganisatie

Sinds 2015 kan bij reorganisaties gekozen worden voor collectief ontslag of voor individueel ontslag. Individueel ontslag gaat met behulp van een vaststellingsovereenkomst. Deze weg wordt steeds vaker gekozen omdat het voor werkgever en voor de werknemer voordelen kan hebben. Maar de werknemer moet wel goed opletten. De OR doet er verstandig aan de werknemers te wijzen op hun mogelijkheid om een deskundige belangenbehartiger in te schakelen. Vaak zal dat de vakbond zijn, anders een (extern) jurist.

Lees verder

Communicatie met de achterban

De ondernemingsraad heeft op basis van de Wet op de Ondernemingsraden de taak de medewerkers te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. Daarmee is de OR de spreekbuis van de mensen op de werkvloer. In de praktijk echter is de afstand tussen OR en de medewerkers soms groot. De achterban weet vaak niet zo goed wat de OR doet en de OR heeft soms slechts een globaal idee van wat de medewerkers belangrijk vinden. In principe mag de OR zonder last of ruggespraak zijn medezeggenschap uitoefenen. Maar of dat verstandig is, is de vraag. De OR maakt op de bestuurder een sterkere indruk als hij een groot draagvlak heeft onder de medewerkers. Dus een goede relatie met de achterban is van wezenlijk belang voor de OR. Maar eenvoudig is het niet.

Lees verder

Zachte heelmeesters

Ondanks de economische voorspoed zijn er nogal wat organisaties in de financiële problemen gekomen. Het zijn vooral de maatschappelijke organisaties die niet meer gelijk oplopen met de eisen die door de politiek aan hen gesteld worden. De oorzaak van het probleem is vaak zwakke besturing. Bestuurders die te lang op dezelfde stoel zijn blijven zitten en niet meegegaan zijn met de tijd. Het zijn meestal bestuurders met veel hart voor het inhoudelijke werk maar die op gebied van bedrijfsvoering onvoldoende hebben ingegrepen. Deze zachte heelmeesters laten stinkende wonden na: een verwaarloosde organisatie op gebied van bedrijfsvoering. Harde reorganisaties met gedwongen ontslagen zijn dan nodig om te redden wat er nog te redden valt. Wat kan de medezeggenschap doen om zoiets te voorkomen?

Lees verder

De OR serieus nemen

De OR wil graag serieus genomen worden. Dat heeft de OR alleen in eigen hand als hij dat kan afdwingen. De OR kan er voor zorgen dat de bestuurder niet om hem heen kan. Dit gaat door inhoudelijk en strategisch een goede tegenspeler te zijn in het politieke spel. Dat vergt goede voorbereiding en uitvoering van het overleg met de bestuurder.

Lees verder

De stand van de medezeggenschap anno 2017

De medezeggenschap is in de afgelopen 6 jaar veranderd. Om dit goed in beeld te krijgen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek laten doen naar de stand van de medezeggenschap. Er zijn werkgevers, werknemers en deskundigen geraadpleegd. Het beeld dat ontstaat is niet verrassend maar vraagt wel om nieuwe impulsen voor de medezeggenschap.

Lees verder

Feed-back in de OR

Feed-back geven en ontvangen is cruciaal bij het samen werken en leren in de OR. Door goede feed-back help je elkaar in het verbeteren van je gedrag. Om ervoor te zorgen dat de feed-back ook geaccepteerd wordt is het noodzakelijk om deze goed te formuleren. In dit artikel schets ik de belangrijkste regels voor het geven van effectieve feed-back. Ik ga ook in op wat het de ontvanger oplevert. Om dat te verhelderen presenteer ik het Johari-venster.

Lees verder

Flexibele werktijden

De tijd dat iedere werknemer van 9 tot 5 werkte ligt al ver achter ons. Flexibele werktijden gelden in vrijwel elke organisatie. Maar met de vanzelfsprekendheid waarmee de flexibilisering is omarmd, is ook de schaduwzijde steeds duidelijker geworden. Door de uitbreiding van de flexibele werktijden lijkt de grens tussen werktijd en privétijd verdwenen. Steeds vaker heerst de onuitgesproken verwachting dat men op elke moment van de dag, elke dag in de week voor het werk beschikbaar is. Deze ontwikkeling vraagt om een adequate reactie die leidt tot bescherming van werknemers. De OR kan in deze kwestie voor maatwerk zorgen.

Lees verder

Onderhandelen met de bestuurder

Onderhandelen met de bestuurder is niet eenvoudig. De bestuurder heeft over het algemeen meer ervaring met onderhandelen dan de ondernemingsraad. Hoe kun je dan toch als ondernemingsraad een goede tegenspeler zijn? Door de juiste technieken toe te passen. Eén van die technieken is het Excellent onderhandelen, ook wel de Harvard-methode van onderhandelen genoemd. De regels van het Excellent onderhandelen zijn het resultaat van langdurig onderzoek naar verschillende overlegsituaties over de hele wereld. Dat heeft geleid tot de vijf principes van Excellent onderhandelen.

Lees verder